Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
Statystyka
 • Ilość produktów: 1178
 • Ilość kategorii: 101
 • Ilość promocji: 9
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 114554 klientów
 • Sklep działa od: 25-05-2020
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu,,

§ 1. Strony transakcji

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.magomet.pl (dalej Sklep) jest P.P.H.U Magomet Tomasz Jaworski (dalej Sprzedawca) z siedzibą w Resku (kod: 72-315) przy ul. Aleja Wolności 34 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1048/2000. Sprzedający jest zarejestrowany pod numerem NIP:857-165-36-56, REGON: 812065749.
 2. Klientem (dalej Klient) może być:
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą
  w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,
 1. Konsumentem (dalej Konsument) na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności z numerów PKD.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

§ 3. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są towary dostępne w Sklepie w witrynie internetowej www.magomet.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów umieszczonych na witrynie internetowej były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta czy dostawcę czy indywidualne parametry nośników odczytu u Klienta (monitor komputera, telefonu itp.).
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedającego www.magomet.pl
  są podane w złotych polskich i są cenami BRUTTO (zawierają wszystkie podatki
  i opłaty).
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. W sytuacji niezależnej od Sprzedawcy a dotyczącej nagłej podwyżki cen towarów przez ich dostawców, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia w przypadku gdy Nabywca nie akceptuje nowej ceny towaru.
 7. W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów, na stronie internetowej, podawana jest całkowita wartość brutto produktów w koszyku.
 8. Koszt transportu jest naliczany szacunkowo przez system na podstawie wagi towarów w koszyku. W przypadku zmian kosztu transportu w związku z niedoszacowaniem lub przeszacowaniem kosztów przez system Sprzedający jest obowiązany poinformować Klienta mailowo o zmianie kosztów i uzyskania Jego pisemnej akceptacji przed wysyłką zamówienia.

 

§ 4. Składanie zamówień i potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji

 1. Zamówienia można składać:
 • za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie Sklepu (wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.magomet.pl),
 • mailowo, wysyłając zamówienie (w treści wiadomości mailowej lub jako jej załącznik) na adresy: magomet@magomet.pl lub biuro@magomet.pl
 • telefonicznie.
 1. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu (moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta zamówienia).
 2. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia
  i informacje zawarte w niniejszym regulaminie oraz na przechowywanie
  i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
 4. Nabywca ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych,
  o których mowa powyżej, przez wysłanie listu elektronicznego na adres
  magomet@magomet.pl lub listu poleconego na adres siedziby Sprzedającego.
 5. Administratorem bazy danych jest P.P.H.U. Magomet z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 34, 72-315 Resko.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie, na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się
  z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.
 2. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, w przypadku braku możliwości dostarczenia Nabywcy potwierdzenia złożenia zamówienia, w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Wszelkie zmiany treści zamówienia (ilości, rodzaju, terminów dostawy itp.) wymagają zastosowania drogi pisemnej, za pośrednictwem adresów mailowych obu stron Umowy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 6. Termin realizacji i termin otrzymania przesyłki

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, jaki upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysyłki towaru do Klienta, przy czym uwzględniane są tylko pełne dni robocze.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin dostawy przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony
  o czas dostawy.
 3. W przypadku, jeśli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany przez Sprzedającego w mailu potwierdzającym, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to liczy się najdłuższy z czasów dostawy. W takim przypadku Sprzedający informuje Klienta (telefonicznie lub drogą e-mailową) i prosi o wyrażenie zgody na wysyłkę częściową. W takiej sytuacji do dodatkowej przesyłki doliczany jest koszt transportu.
 4. TERMIN OTRZYMANIA przesyłki równy jest sumie CZASU REALIZACJI zamówienia oraz CZASU DOSTAWY przesyłki. Czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską to zazwyczaj drugi lub trzeci dzień roboczy (poza sobotą, niedzielą i świętami) licząc od dnia wysyłki.
 5. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Sprzedający nie ponosi także żadnej odpowiedzialności w przypadku jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy towaru zostało spowodowane przyczynami od niego niezależnymi a w szczególności działaniem tzw. siły wyższej rozumianej na potrzeby niniejszej umowy jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia ani do zapobieżenia a w szczególności jako katastrofalne działanie sił przyrody (np. powódź, pożar itp.), akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, znaczące zaburzenia życia zbiorowego (np. strajki, rozruchy itp.) jak również niedotrzymanie terminu dostawy przez producenta, importera lub sprzedawcę.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania, w miarę możliwości, Klienta
  o wystąpieniu tej zewnętrznej przyczyny i do zrealizować zamówienie niezwłocznie po jej ustaniu.
 7. W przypadku płatności przelewem przed wysyłką czas otrzymania towaru wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 

§ 7. Dostawa towaru

 1. Na terenie Polski zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Klient jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy poza granice Polski jest każdorazowo ustalany przez Sprzedającego
  z Klientem.
 3. Podczas odbierania przesyłki od kuriera Klient jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia.
  W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Klient zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności oraz skontaktowania się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta
  z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 4. Sprzedający jest obowiązany poinformować Klienta drogą mailową o fakcie wysyłki zamówienia i podać nazwę spedycji oraz numer listu przewozowego.

 

 

 

§ 8. Forma płatności

 1. Klient ma prawo wyboru formy płatności:
 • płatność przy odbiorze (pobranie),
 • przelew z odroczoną płatnością (forma dostępna tylko dla firm z którymi uzgodniono stałe warunki współpracy),
 • przelew na wskazane konto bankowe na podstawie faktury pro-forma przesyłanej Klientowi drogą mailową przez Sprzedającego,

UWAGA! Podsumowanie zamówienia widoczne w koszyku Sklepu nie stanowi podstawy do dokonania przedpłaty przelewem przez Klienta – postawą zapłaty jest tylko dokument faktura pro-forma wystawiony przez Sprzedającego w przypadku wyboru opcji przedpłaty przez Klienta. W przypadkach wyboru opcji zapłaty za pobraniem lub przelewu, gdy kwoty zamówienia w koszyku będą różnić się od kwoty na fakturze (na skutek innych systemów  wyliczania wartości w koszyku (według cen brutto)  i systemu fakturowania (według cen netto) to Sprzedawca jest obowiązany poinformować o tym fakcie Klienta mailowo.

 1. Płatność gotówką dotyczy Klientów odbierających towar osobiście z magazynu Sprzedającego.
 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
 • ograniczenia sposobu płatności wyłączenie do możliwości płatności przelewem przed wysyłką towaru lub
 • wymagania wniesienia przedpłaty, której wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia. Ta forma jest stosowana zwykle w przypadku nietypowych produktów produkowanych lub sprowadzanych pod konkretne zamówienia.
 1. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności i dostawy.
 2. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, (a w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze) Sprzedający wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania.
 3. Jeśli Klient nie ureguluje zobowiązania w wyznaczonym terminie to Sprzedający ma prawo po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą mailową zgłosić sprawę do wybranej przez siebie firmy windykacyjnej a o poniesione z tego tytułu koszty zwiększyć należność zobowiązania Klienta.
 4. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sprzedającego lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).
 5. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

 

§ 9. Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. W celu reklamacji towaru należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym wysyłając informacje drogą mailową.
 2. Towary importowane dostępne na stronach Sprzedającego nie są objęte prawami rękojmi ( art. 558 § 1 kc ) zgodnie z informacją od importera.
 3. Towary pochodzenia krajowego dostępne na stronach Sprzedającego są objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy. Okres gwarancji jest różny w zależności od wystawcy gwarancji.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności towaru
  z zamówieniem należy postępować zgodnie z § 7 punkt 3 Dostawa towaru. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie ponownie skompletować
  i dostarczyć brakujące towary bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn,
  z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia, towar należy odesłać na własny koszt. Przesyłki ze zwrotem towaru przesyłane do Sprzedawcy za pobraniem lub na jego koszt nie będą przyjmowane
  i zostaną odesłane do nadawcy.
 6. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany
  w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne nieuszkodzone opakowanie).
 7. Towar, który nosi znamiona użytkowania lub uszkodzenia nie podlega zwrotowi
  i Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru od Sprzedawcy.
 8. Ponadto:
 • Sprzedawca nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia; zgłoszenie zwrotu towaru Klient przesyła przez wysłanie wiadomości na adres: magomet@magomet.pl.,
 • towar należy zwrócić do Sprzedawcy w przeciągu 3 dni roboczych od zaakceptowania zgłoszenia, w innym wypadku zgłoszenie będzie rozpatrywane ponownie,
 • koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient, który również ponosi odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do magazynu Sprzedawcy w stanie nienaruszonym; w przypadku uszkodzenia lub utracenia przesyłki Klient ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar,
 • Sprzedawca ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia zwróconego towaru; jeżeli towar spełnia ww. wymagania, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca; oryginał i kopie dokumentu faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Sprzedawcy, który w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanych kopii dokumentu dokona zwrotu pieniędzy na konto Klienta,

UWAGA! W przypadku kiedy Klient zdecyduje się zwrócić towar, naliczany będzie:

 • repacking zwrotny, który wynosi 25 zł brutto za każde rozpoczęte 30kg,
 • i koszty logistyczne zwrotu towaru, wynoszące 25% wartości zwracanego towaru, ale nie mniej niż 20,00 zł brutto +5,00 zł brutto za każdą zwracaną pozycję.
 1. Różnice w wyglądzie produktów (np. kolory, faktura itp.) na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią podstawy reklamacji.

 

§ 10. Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci/przedsiębiorcy)

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
 • wymiany towaru na nowy,
 • naprawy towaru,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 1. Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
 • charakter wady – istotna czy nieistotna,
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 1. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.:
 3. Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

 1. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym
  z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

§ 11. Reklamacje z tytułu rękojmi (Klienci nie będący Konsumentami)

 1. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać́ przesyłkę̨ w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać́ wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Reklamacje należy kierować na adres magomet@magomet.pl lub biuro@magomet.pl

podając dane określone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące mieć wpływ na proces reklamacji.

 1. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, chyba że czas ten ulegnie wydłużeniu ze względu na czas oczekiwania ze strony producenta/dystrybutora produktów. O fakcie tym Sprzedający jest zobowiązany poinformować mailowo klienta .

 

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży
  w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. :
 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
 • drogą mailową na adres magomet@magomet.p lub biuro@magomet.pl,
 1. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 2. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 4. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
 5. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
 1. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

 

 

 

§ 13. Inne postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych
  w ramach magomet.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia
  w magomet.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 4. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

§ 14. Ochrona prywatności

 1. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów
  i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 2. Sprzedawca stosuje pliki "cookies" (ciasteczka) czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego ułatwiające i upraszczające wybór produktów w sklepie internetowym. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez klientów. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na funkcjonalność dostępną na stronie internetowej.

   

§ 15. Środki techniczne

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu
i składania zamówień na towary, niezbędne jest:

 • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa JavaScript,
 • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 

§16. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne
i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu +48 91-39-51-695 lub adresem e-mail
magomet@magomet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Załącznik nr 2. Wzór formularza reklamacji towaru kupionego w sklepie internetowym

 

 

 

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 • ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

PPHU Magomet Tomasz Jaworski
Aleja Wolności 34
72-315 Resko

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………………………………

 

 

 

...................................

podpis konsumenta

 

 

 

 

Załącznik nr 2. Wzór formularza reklamacji towaru kupionego w sklepie internetowym

 

 1. Dane sprzedawcy: PPHU Magomet, Tomasz Jaworski, Aleja Wolności 34, 72-315 Resko

 

 1. Dane klienta: ………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia): ……………………………………………………………

 

 1. Zamawiany towar: ……………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Przyczyna reklamacji: …………………………………………………………………………………………………

 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, itp.

 

 1. Roszczenie Klienta: ...……………………………………………………………………………………………………………..

Wskazać jedno roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi.

 

 1. Uwagi dodatkowe ……………………………………………………………………………………………………..

Jeżeli mają Państwo dodatkowe uwagi, prosimy o podanie ich w tym miejscu. Jeżeli w punkcie 5. Roszczenie Klienta wybrano pozycję „obniżenie […] ceny towaru”, prosimy o podanie proponowanej kwoty obniżki.

 

 

Miejscowość i data: ……………………………….                              Podpis …………………………………………

 

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy określony w Regulaminie


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu